Условия за ползване

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 Данни за търговеца
Ал. (1) Уебсайта dotcom.bg е собственост на фирма ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 с адрес гр. Пловдив, ул. Георги Кирков 66.
Ал. (2) Управител и МОЛ на фирмата е Радка Велева
Ал. (3) Официални данни за контакт са: За имейл адрес: lenshopltd@gmail.com, за телефон: + 359 898 62 87 89

Чл. 2 Обхват и цел на общите условия
Ал. (1) Настоящите общи условия имат за цел регулирането на отношенията възникнали между търговеца ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 в качеството му на ОПЕРАТОР посредством уебсайта dotcom.bg, с посетителите и клиентите в качеството им на ПОТРЕБИТЕЛИ, по повод услугите, предоставяни посредством използването на сайта.
Ал. (2) Използването на сайта от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се приема като съгласие от същите с настоящите общи условия.
Ал. (3) Със заявка на услуга посредством специално разработена форма за целта и/или посредством друга писмена или устна форма, ОПЕРАТОРА счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА е съгласен с настоящите общи условия.
Ал. (4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА не е съгласен с настоящите общи условия, същият не е задължен да използва сайта.
Ал. (5) ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 предоставя услуги посредством уебсайта dotcom.bg, като не носи отговорност за евентуални вреди при използването му от ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА възникнали на неговите мобилни, настолни, и др. устройства за достъп до интернет. ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 не гарантира безпроблемна работа на уебсайта.

Чл. 3 Определения употребявани в настоящите общи условия:
Ал. (1) „САЙТ и/или УЕБСАЙТ“ – електронна интернет страница с под страници, съдържащи описание на услугите предоставяни от ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 със снимков материал, звук и други материали и ресурси, достъпни свободно от всяка точка на света без ограничение чрез домейна https://www.dotcom.bg собственост на ОПЕРАТОРА.
Ал. (2) „ПОТРЕБИТЕЛ“ – всяко физическо или юридическо лице осъществило достъп до сайта.
Ал. (3) „КЛИЕНТ“ – всяко физическо или юридическо лице осъществило достъп до сайта, и възползвало се като е закупило една или повече продукти или ислуги предлагани от ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 при специални условия и цени в страницата на услугата в сайта dotcom.bg.
Ал. (4) „ПРОДУКТ / УСЛУГА“ – стока или услуга, предлагана чрез уебсайта dotcom.bg собственост на ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213 и/или на трети страни при определени в уебсайта условия, цени, отстъпки и срокове.

II. Условия за ползване
Чл. 4 Сайта е достъпен за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ / КЛИЕНТИТЕ свободно с и без регистрация.
Чл. 5 Чрез уебсайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ / КЛИЕНТИТЕ могат да се запознаят с примерни проекти на ОПЕРАТОРА, като предоставяне на различни продукти услуги, тяхната цел, очаквани резултати, насоченост и други като част от предмета на дейност на ЛЕНШОП ЕООД ЕИК 202505213.

III. Отговорности
Чл. 5 ОПЕРАТОРЪТ не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на сайта dotcom.bg хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

IV. Защита на интелектуалната собственост
Чл. 1 Авторското и сродните на авторското право права върху интелектуалната собственост, съдържащи се на сайта, включително но не само неговия дизайн, начин на структуриране на информацията, рубрики, изображения и други принадлежат на ОПЕРАТОРА. Без изрично съгласие на носителя на авторското право други лица нямат право да използват или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат изцяло или от части съдържанието и/или оформлението на сайта. Публикуване на логото на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ / КЛИЕНТИТЕ в уебсайта dotcom.bg е по преценка на ОПЕРАТОРА освен ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ / КЛИЕНТИТЕ не заявят друго.

V. Други
Чл. 1 Промени в Общите условия:
Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време от ОПЕРАТОРА. Измененията влизат в сила и са задължителни за потребителите от момента на тяхното публикуване на сайта. За услугите, предоставени преди датата на влизане на промените в общите условия, се прилагат общите условия действали към момента на предоставяне.
Чл. 2 Приложимо право и разрешаване на спорове:
Ал. (1) За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Ал. (2) Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането или изпълнението на тези общи условия, се решават в дух на разбирателство и добра воля посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване към компетентния български съд.